Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in het kort

Doordat de algemene voorwaarden lang zijn en complex zijn qua inhoud, wil ik je hier even een kort overzicht geven van dingen die je zeker moet weten.

  • Eens je een vraag tot betaling/factuur betaalt hebt, geldt dit als een akkoord. Je kan dus de factuur ook niet betwisten na betaling.
  • De opdracht kan in overleg veranderd worden.
  • Ik kan je geen resultaat beloven, maar beloof je wel dat ik steeds mijn uiterste best doe om jou te begeleiden.
  • Prijzen zijn inclusief BTW
  • Facturen zijn steeds te betalen binnen de 14 dagen (tenzij het anders op de factuur staat).
  • In termijnen betalen is altijd bespreekbaar.
  • Als je niet komt opdagen voor een individuele sessie of een workshop of annuleert binnen de 48 uur, reken ik je de kosten volledig aan. Bij een traject wordt de afspraak dan als opgenomen beschouwd.
  • Als je langer dan 48 uur voor de afspraak/workshop annuleert, reken ik je geen kosten aan en krijg je een terugbetaling mocht je die workshop al betaald hebben. Bij een traject valt de afspraak dan niet weg uit het pakket.
  • Natuurlijk hou ik jou gegevens voor mij. Wil je echt niet dat ik iets van je bij hou? Stuur me dan een mailtje (katrien@groenewoudcoaching.be)

Lees zeker ook de volledige algemene voorwaarden hier onder.

Algemene voorwaarden volledig

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld

Artikel 1. Definities en begrippen in deze algemene voorwaarden

Groenewoud Coaching, ondernemingsnummer 0632 844 430, levert diensten op het gebied van coaching, workshops, lezingen en trainingen.
Groenewoud Coaching verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Zij kan ten allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continu?teit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Groenewoud Coaching heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Groenewoud Coaching.

De klant of cli?nt is de persoon of personen ten behoeve van wie Groenewoud Coaching haar diensten verleent.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door Groenewoud Coaching.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waar derden bij betrokken worden.

Als ??n of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Groenewoud Coaching behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen en zal huidige cli?nten daar steeds van op de hoogte brengen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Groenewoud Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat naar hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Groenewoud Coaching is verstrekt.

De opdrachtgever bevestigt de opdracht door middel van een schriftelijk akkoord op de digitaal gestuurde offerte of door middel van betaling van de offerte/factuur. Zodra de overeengekomen dienstverlening gestart is, betekent dit tevens dat de opdrachtgever zijn akkoord gegeven heeft.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging/be?indiging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van de opdrachtgever, zal Groenewoud Coaching de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. 

Indien de opdrachtgever voortijdig de opdracht be?indigd door een andere reden dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft Groenewoud Coaching recht op betaling van de volledige, overeengekomen prijs van de opdracht. Indien de betaling al voldaan werd, vindt er geen terugbetaling plaats. Tenzij Groenewoud Coaching haar verplichtingen niet nakomt, dan zal er een gelijkwaardige vergoeding voorzien worden door Groenewoud coaching.

Indien beide partijen in overleg de opdracht vroegtijdig be?indigen, wordt onderling besproken of er een terugbetaling komt of er een extra vergoeding betaald moet worden.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Groenewoud Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Groenewoud Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cli?nt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door Groenewoud Coaching gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Groenewoud Coaching uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk (al dan niet digitaal) geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

Indien een deelnemer/cli?nt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een workshop/lezing/groepscoaching, kan, na vooraf verkregen toestemming van Groenewoud Coaching, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan de opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Groenewoud Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Groenewoud Coaching voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht.

De prijzen in de genoemde offertes en op de website van Groenewoud Coaching zijn inclusief BTW, en administratiekosten tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Groenewoud Coaching en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Groenewoud Coaching steeds schriftelijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

In overeenkomst tussen de opdrachtgever en Groenewoud Coaching kan er voor gekozen worden dat het bedrag in termijnen te betalen is. Deze termijnen worden door Groenewoud Coaching vastgesteld en duidelijk op de factuur vermeld.

Betaling door de opdrachtgever dienst steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd.

Bij niet?betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste werkdag vanaf de vervaltermijn verwijlrente verschuldigd automatisch en zonder ingebrekestelling, gelijk aan de wettelijke intrest, 2% (2017). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

Bij niet?betaling behoudt Groenewoud Coaching zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Bij overeengekomen periodieke betaling, is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Indien betaling hier achterwege blijft, is Groenewoud Coaching gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Coachtrajecten

Annulering zonder bericht: 100% van de kosten van de gereserveerde uren of de afspraak telt als opgenomen.
Annulering binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de prestatie of de afspraak telt als opgenomen.

Deelname aan workshop/lezing

Annulering zonder bericht: 100% van de kosten van de kostprijs van de workshop
Annulering binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kostprijs van de workshop.
Annulering binnen 7 werkdagen voor aanvang van de workshop: terugbetaling minus 10% van de kostprijs voor administratieve kosten.

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van ? 40 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.

Onkosten verbonden aan inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Artikel 11. Duur opdracht

De duur van de opdracht is afhankelijk van het soort dienstverlening. In de opdrachtbevestiging/factuur wordt vermeld over welke periode of aantal sessies deze opdracht gaat.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Groenewoud Coaching en haar partners zijn nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de opdrachtgever en/of aan de cli?nt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door diensten en zaken die geleverd zijn door Groenewoud Coaching.

Groenewoud Coaching is tevens niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Groenewoud Coaching rust terzake enkel een inspanningsverbindenis. (Zie tevens artikel 5)

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door Groenewoud Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Groenewoud Coaching.

Artikel 14. Geheimhouding en privacy

Groenewoud Coaching is gebonden aan het beroepsgeheim van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

Groenewoudcoaching respecteert uw privacy. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om de door u bestelde workshops/coachings te bezorgen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft recht op inzage in deze gegevens. Tegen de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden kunt u zich kosteloos verzetten via e-mail naar katrien@groenewoudcoaching.be of per brief aan Groenewoud Coaching, Groenewoud 33, 2320 Hoogstraten. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden meegedeeld tenzij de wet hiertoe verplicht. 

Artikel 15. Geschillen

In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Artikel 16. Tot slot

De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van ??n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door opdrachtgeving van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.